CPA – Garantiitingimused

Garantiitingimused

CPA Performance GmbH Powerbox Ultra ja Powerbox Nitro mootorigarantii

CPA Performance GmbH, Jurastrasse 1, 73119 Zell unter Aichelberg, (edaspidi CPA) kohustub järgima järgmist mootorigarantiid tooteid Powerbox Ultra ja Powerbox Nitro kasutavate klientide puhul.

1.Garantii kohaldamisala

1.1 Kehtivusala

Käesolev mootorigarantii kehtib ainult sõidukite puhul, mis on registreeritud Eestis, Saksamaal, Austrias või Šveitsis.

1.2 Komponendid ja osad

See katab kogu kahju järgmistele komponentidele ja osadele, mille puhul on tõendatud otsene vastutus Powerbox Ultra või Powerbox Nitro kasutamise kaudu.

 • Turboülelaadur
 • Mootoriosad, mis on ühendatud õlitussüsteemiga (välja arvatud sidur ja käigukasti sisseehitatud ühendusosad)
 • Kolb
 • Karter
 • Väntvõll
 • Väntvõlli hammasratas
 • Mootoriplokk
 • Mootoriklapid
 • Nukkvõll
 • Karterikaas
 • Kepsud
 • Klapid
 • Klapisääred
 • Silindrihülsid
 • Plokikaas
 • Sisselaskekollektor
 • Veovõllid
 • Kardaanvõll
 • Kardaanvõlli laager
2. Garantiiperiood

Garantiiperiood algab Powerbox Ultra või Powerbox Nitro vastuvõtmisest ning see kehtib 12 kuud Powerbox Ultra puhul, 24 kuud Powerbox Nitro puhul ja sõiduki läbisõiduni kuni 100 000 kilomeetrit (62 000 miili).

3. Garantii eeltingimused

Mootorigarantii kehtib ainult tingimusel, et:

3.1 Powerbox Ultra või Powerbox Nitro komplektis sisalduv garantiiblankett on täielikult täidetud 14 päeva jooksul alates Powerbox Ultra või Powerbox Nitro vastuvõtmisest ning see tagastatakse ettevõttele PMR Racing OÜ koos kõigi oluliste dokumentidega (hooldusraamat ja sõiduki registreerimistunnistus (vt garantiiblanketti).

3.2 Sõiduki esialgsest registreerimiskuupäevast ei tohi Powerbox Ultra või Powerbox Nitro registreerimise ajal olla möödunud enam kui 5 aastat.

3.3 Sõiduk ei tohi olla kasutusel ärilistel eesmärkidel.

3.4 Mootoril puuduvad paigaldamise ajal kahjustused.

3.5 Lisaks mootori häälestamisele CPA toodetega ei tohi mootoris, jõuülekandesüsteemis ja/või sõiduki juht- ja arvutisüsteemides olla tehtud mis tahes muid täiendavaid muudatusi (eelkõige mis tahes võimsust suurendavaid või heitgaase vähendavaid meetmeid).

4. Garantii kehtivust välistavad asjaolud

Garantii ei kehti kahjustuste suhtes, mis on tingitud järgnevast:

4.1 sõidukitootja poolt kindlaks määratud ajavahemike järel vajalikuks peetavaid teenindus- ja hooldustöid ei ole teostatud tootja asjaomases töökojas;

4.2 ületatud on haagise lubatud kandevõimet või sõiduki lubatud täismassi;

4.3 sõidukit kasutatakse või seda on kasutatud autospordis või konkureeriva iseloomuga sõiduüritustel ja kõigis seotud katsetegevustes.

5. Garantii lõppemine

5.1 Sõidukitootja poolt heakskiitmata kütuseliikide kasutamine tingib garantiinõude kehtetuks tunnistamise. Garantii muutub eranditult kehtetuks, kui sõidukit kasutatakse kütusega, mille kvaliteet on madalam kui oktaanarvuga 98 kütusel.

5.2 Garantii ei kandu üle teistele sõidukiomanikele ning see kaotab kehtivuse, kui Powerbox Ultra või Powerbox Nitro paigaldatakse teisele sõidukile ja/või selle omandiõigus kandub üle.

5.3 Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet Powerbox Ultra või Powerbox Nitro kasutatakse kõrgemal seadel kui vaikeseade (vt paigaldusjuhiseid, „Võimsuse suurendamine”).

5.4 Garantiinõue võib samuti kehtivuse kaotada, kui klient ei vasta 7. lõigus sätestatud tingimustele, mida kirjeldab garantiijuhtum.

5.5 Garantii ei rakendu õnnetusega põhjustatud kahjustuste suhtes, nagu teeõnnetused, välised mehaanilised mõjud või liiklusest tingitud kahjud.

5.6 Garantii kaotab kehtivuse kahjustuste osas, mis on põhjustatud garandi või kolmanda osapoole eksimusega, eelkõige sõiduki või Powerboxi mittenõuetekohase kasutamise või tahtlike toimingute tõttu.

5.7 Garantiinõue on kehtetu, kui Powerbox on paigaldatud sõidukitüübile, mille jaoks garant ei ole Powerboxi tarninud.

6. Nõude esitamine

6.1 Kui garantiiperioodi ajal esineb kahjustusi käesolevas garantiis hõlmatud sõiduki komponentidel ja osadel (vt jaotist 1.2), tuleb ettevõtet PMR Racing OÜ sellest viivitamatult teavitada. Garantiid puudutavad kirjalikud taotlused tuleb saata järgmisele aadressile:

PMR Racing OÜ
Tehnika 3, Saku
75501 Harju maakond

või

info@pmr.ee

6.2 Järgmised dokumendid ja teave tuleb esitada koos garantiiga seotud kirjaliku teavitusega:

6.2.1 Powerbox Ultra või Powerbox Nitro ostukviitung;

6.2.2 Powerbox Ultra või Powerbox Nitro seerianumber;

6.2.3 sõidukitootja originaalhooldusraamat või samaväärsed dokumendid, mille põhjal on võimalik kontrollida sõidukitootja poolt määratletud hooldusvahemike järgimist;

6.2.4 sõiduki registreerimistunnistuse koopia;

6.2.5 praegune läbisõit;

6.2.6 sõiduki ostukviitung (ostuleping / ostuarve koopia);

6.2.7 paigaldatud kinnitus sisaldab: üksikasjalikke pilte kõigist ühendatud pisitikühendustest ja täiendavat pilti mootoriruumist, sh ühendatud Powerboxist.

7. Paranduse autoriseerimise taotluse esitamise protseduur

7.1 Enne parandustöid, kahjude hindamist või muid töid sõidukiga tuleb hankida PMR Racing OÜ kirjalikud juhised ning neid tuleb järgida.

7.2 PMR Racing OÜ spetsialistidel tuleb lubada uurida mootoril esinevaid kahjustusi ning tuleb esitada kogu teave, mis on vajalik kahjustuste kindlaksmääramiseks.

7.3. Kui rikutakse ühte neist tingimustest, garantiinõue tunnistatakse kehtetuks (tühistatakse)

8. Teenused garantii ja seadusjärgse garantii rakendumise korral

8.1. CPA teostab parandustööd ja kannab käesoleva garantiiga kaetud mootorikomponentide ja -osade paranduskulud, mis on vajalikud ja mida kantakse taastamise käigus kuni 5000 euro väärtuses nõude kohta.

8.2. Powerbox Ultra või Powerbox Nitro tootegarantiid ei ole piiratud mootorigarantiiga.

9. Lõppsätted, märkused ja eeldused

9.1. Suulised kokkulepped ei ole lubatud. Kõik kokkulepped peavad olema kirjalikus vormis.

9.2 Powerbox Ultra või Powerbox Nitro paigaldati kliendi selgesõnalisel nõudmisel.

9.3 Powerboxi paigaldamine tühistab tavaliselt sõidukitootja garantii.

9.4. Paigaldades Powerboxi või kasutades seda avalikus liikluses kaotab tavaliselt sõiduki kasutamiseks antud üldluba oma kehtivuse. Kasutades seda liikluses, on oluline, et paigaldamiseelse kontrolli oleks teostanud ametlikult tunnustatud katsetamisrajatis, millel on StVZO §19 kohane sertifikaat ja mille samaväärsust on kinnitatud StVZO §22 kohaselt.

9.5 Reeglina kaotab sõiduki omanik kindlustuskaitse Powerboxi paigaldamise järel. Seetõttu on tungivalt soovitatav teavitada enne paigaldamist või kasutamist kindlustusseltsi häälestamistegevusest ning kontrollida kindlustusseltsi kindlustuskaitset kirjalikus vormis.

10. Kohalduv õigus

Mootorigarantii andmise suhtes rakendatakse Saksamaal kehtivaid õigusakte.